logo 2016 3

Algemene voorwaarden

Bij bestellingen via www.incroyable-creatief.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten/ aanbiedingen van Incroyable-creatief en op alle met Incroyable-creatief  aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2
Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Incroyable-creatief  is ingestemd.
1.3
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4
Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Incroyable-creatief  in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.5
Incroyable-creatief  behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.6
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. De Klant accepteert deze algemene voorwaarden door het bevestigen van zijn bestelling. De klant wordt geacht de algemene voorwaarden te hebben doorgelezen. Bezwaren met betrekking tot deze voorwaarden dienen op voorhand schriftelijk/ via bevestigde e-mail kenbaar te worden gemaakt.
Door het gebruik van de internetsite van Incroyable-creatief  en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.7
Incroyable-creatief is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.
 
Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen van Incroyable-creatief zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2
Incroyable-creatief behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en Incroyable-creatief komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Incroyable-creatief gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Incroyable-creatief garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.5
Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden Incroyable-creatief niet, tenzij zij door Incroyable-creatief binnen 8 dagen schriftelijk zijn bevestigd.
2.6
Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht moeten door de Klant tijdig en schriftelijk aan Incroyable-creatief kenbaar worden gemaakt. Indien Klant zijn wijzigingen mondeling aan Incroyable-creatief kenbaar maakt, is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen geheel voor de Klant.
2.7
Wijzigingen in reeds verstrekte opdrachten kunnen tot gevolg hebben dat een eventueel overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden. Incroyable-creatief kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
2.8
Wijzigingen in de reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat een eerder aan Klant versterkte samengestelde prijsopgave vervalt. Incroyable-creatief zal dan aan de Klant een nieuwe prijsopgave verstrekken voor de nieuwe opdracht. 
2.9
Bij annulering van de opdracht door de Klant, zal de Klant alle door Incroyable-creatief gemaakte kosten (incl. arbeidsloon en materialen)voor zijn rekening nemen, terwijl Incroyable-creatief tevens gerechtigd is alle voortvloeiende schade, kosten, rente en winstderving van Klant te vorderen.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1
Alle door Incroyable-creatief vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2
De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.
3.3
De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.
3.4
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.5
Incroyable-creatief kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.7
Bij bestellingen via de internetsite kunt u vooraf betalen via overschrijving per bank of Ideal. Kiest u voor overschrijving per bank dan kunt u het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services overmaken op bankrekening
NL74INGB0006525042
 ten name van Incroyable-creatief te Nijmegen.
3.8
Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering
4.1
Incroyable-creatief heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
•  Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de
   betaling.
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.2
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
4.3
Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4
De klant heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden als de levertijd de 30 dagen overschrijdt.
4.5
Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Incroyable-creatief kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1
De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Incroyable-creatief verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Incroyable-creatief aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Incroyable-creatief biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Incroyable-creatief zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.
 
Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht
6.1
De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Incroyable-creatief daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Incroyable-creatief de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Incroyable-creatief te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, als Incroyable-creatief hiertoe van tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend. Indien geen toestemming werd verleend zullen de goederen voor rekening en risico van Klant worden geretourneerd of opgeslagen.
6.4
Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Incroyable-creatief zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Incroyable-creatief betaalde.
6.5
Retourzendingen zijn voor kosten van de Klant en dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Tevens dienen de retourzendingen deugdelijk verpakt te zijn en dient de retourzending voorzien te zijn van een kopie van de factuur met daarop aangegeven welke artikelen retour worden gezonden.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1
Incroyable-creatief geeft drie maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, gebruik van parfum of andere stoffen/materialen die het product aan kunnen tasten, waterschade, bevriezing en verontreiniging. Op de internetsite kunt u een vollediger informatie vinden.
De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Incroyable-creatief.
7.2
Incroyable-creatief is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Incroyable-creatief. Incroyable-creatief is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3
Indien Incroyable-creatief, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4
Het is mogelijk dat Incroyable-creatief op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Incroyable-creatief is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
7.5
Onze artikelen zijn niet geschikt voor gebruik door of voor kinderen / baby's tenzij anders vermeld.

Artikel 8 Overmacht
8.1
In geval van overmacht is Incroyable-creatief niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1
De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Incroyable-creatief, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
9.3
Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Incroyable-creatief, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens
10.1
De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Incroyable-creatief vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
•           het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
•           het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
•           het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante
             informatie of nieuwsbulletins
10.2
Incroyable-creatief neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3
Incroyable-creatief verstrekt in principe geen klantgegevens aan derden. Mocht dit voor een gedane bestelling door de Klant wel nodig worden geacht kan hiervan afgeweken worden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen
12.1
Incroyable-creatief is gevestigd te Hindestraat 19 te Nijmegen, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 61035025 . Het BTW-identificatienummer is NL165330028B01.
12.2
Wanneer door Incroyable-creatief gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Incroyable-creatief deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.